ഇന്ത്യയിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രോസസ്സ്

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. ഹോം ലോൺ അപേക്ഷ വിതരണ പ്രോസസ്സിനുമുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് ഇതാ.

Step 1: Application of the Home Loan

ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, അഡ്രസ്സ് പ്രൂഫ്, വരുമാന തെളിവ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു സഹ അപേക്ഷകനുമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ അതേ സെറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കണം, ഒപ്പം അവർ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഒപ്പിടുകയും വേണം.

നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഷോർട്ട്-ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫോം നൽകി നിയമ, സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തലിനായി പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ സമർപ്പിക്കണം.

www.hdfc.com സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണുകൾക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലർ നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

Step 2: Loan Approval

നിങ്ങൾ ഫോമും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപ്രൈസൽ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ബാധ്യതകൾ, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ നിങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ബിസിനസിന്‍റെ സുസ്ഥിരതയും ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ സ്ഥിരതയും വിലയിരുത്തുന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫീൽഡ് ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു, അതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്/ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ലോൺ യോഗ്യത ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കും.

Step 3: Legal & Technical Verification

നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പ്രസക്തമായ കോപ്പികൾ സമർപ്പിക്കണം. ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പൂർണ്ണമായ ചെയിൻ (റീസെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ), ബിൽഡറുമായുള്ള സെയിൽ എഗ്രിമെന്‍റ്, NOC (നോ-ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്), OC (ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്), ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അനുവദിച്ച പ്ലാനുകളും ബാധകമായ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും മാർക്കറ്റ് മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഞങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനയും നടത്തുന്നതാണ്.

Step 4: Home Loan Sanction

നിങ്ങളുടെ ലോൺ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുകയും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഞങ്ങൾ ലോൺ തുക അനുമതി കത്ത് വഴി അറിയിക്കും. അനുമതി കത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്:

  • അനുവദിച്ച മൊത്തം ലോൺ തുക.
  • ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക്
  • ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിന്‍റെ തരം (ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)
  • ലോണ്‍ കാലാവധി
  • അടയ്‌ക്കേണ്ട EMI (ബാധകമായത്)
  • അനുമതി കത്തിന്‍റെ സാധുത
  • വിതരണത്തിന് മുമ്പ് നിറവേറ്റേണ്ട പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ)
  • മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും.

Step 5: Home Loan Disbursement

ക്രെഡിറ്റ്, ലീഗൽ, ടെക്നിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം, നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിച്ച് ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് ചെക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് ലെൻഡർ ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റിൽ ഒപ്പിടണം. ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളായ പലിശ നിരക്ക്, പലിശ തരം, ലോൺ കാലയളവ്, EMI, മറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നിർമ്മാണത്തിലാണെങ്കിൽ, നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ച തുക ഡെവലപ്പർക്ക് തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യും.