ഹോം ലോണ്‍ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ EMI എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹോം ലോണിനുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എച്ച് ഡി എഫ് സി ഒരു ലക്ഷത്തിന് ₹646 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന EMI വഴിയും പലിശ നിരക്കുകള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 6.70%* മുതല്‍ തുടങ്ങുന്ന ഫ്ലെക്സിബിള്‍ റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളും ടോപ്-അപ് ലോണും വഴി ഹോം ലോണുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും നീണ്ട റീപേമെന്‍റ് കാലയളവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഹോം ലോൺ EMI എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ EMI ഉള്ളതിനാൽ, എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന് ഇണങ്ങുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാവുന്ന ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് അടയ്ക്കേണ്ട EMI കണക്കാക്കുക.

ഹോം ലോൺ EMI കണക്കാക്കുക

₹.
രൂ. 1 ലക്ഷം ₹. 10 കോടി
1 30
0 15
25,00,000
20,44,367
45,44,367

ഈ കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം സഹായിക്കാനുള്ള പ്ലാനിംഗ് ടൂളുകള്‍ മാത്രമാണ്. ഇതിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ കൃത്യതയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അവ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്നില്ല.
NRIകൾ മൊത്തം വരുമാനം നൽകണം.

എന്താണ് ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ?

ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതായത്. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ EMI. അനായാസമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ വീട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ടൂളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഹോം ലോൺ EMI?

EMI എന്നാല്‍ കൃത്യമായി വിഭജിച്ച മാസത്തവണകളാണ്. ഇതില്‍ നിങ്ങള്‍ ഭവന വായ്പയില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുതല്‍ തുകയും പലിശ തുകയും ഉള്‍പ്പെടും. കൂടിയത് 30 വര്‍ഷം വരെയുള്ള കാലാവധിയുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് EMI തുകയില്‍ സഹായകരമായ കുറവ് വരുത്തും.

വിശദീകരണം: ലോണിലെ EMI എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

EMI കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് -

P x R x (1+R)^N / [(1+R)^N-1] ഇവിടെ-

P = പ്രിൻസിപ്പൽ ലോൺ തുക

N = ലോൺ കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

R = പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്ക്

നിങ്ങളുടെ ലോണിലെ പലിശ നിരക്ക് (R) പ്രതിമാസം കണക്കാക്കുന്നു.

R = വാർഷിക പലിശ നിരക്ക്/12/100

ഉദാഹരണത്തിന്, പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 7.2% ആണെങ്കിൽ r = 7.2/12/100 = 0.006

ഒരു വ്യക്തി 120 മാസത്തെ (10 വർഷം) കാലയളവിലേക്ക് 7.2% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ₹10,00,000 ലോൺ നേടുകയാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ EMI ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കും:

EMI= ₹10,00,000 * 0.006 * (1 + 0.006)120 / ((1 + 0.006)120 - 1) = ₹11,714.

അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക ₹11,714 * 120 = ₹14,05,703 ആയിരിക്കും. മുതൽ ലോൺ തുക ₹10,00,000, പലിശ തുക ₹4,05,703 ആയിരിക്കും

ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് മാനുവലായി EMI കണക്കാക്കുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്നതാകാം.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ലോൺ EMI എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കും.

EMI കണക്കാക്കുന്നത് വീടു വാങ്ങുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ EMI കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് EMI യില്‍ എത്ര തുക അടയ്ക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ആശയം നല്‍കുന്നു. ഇതുവഴി ഓരോ മാസവും ഹൗസിംഗ് ലോണിലേക്ക് എത്ര തുക കൃത്യമായി ചേരുന്നു എന്നറിയാന്‍ കഴിയുന്നു. ഇത് വായ്പ തുക കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംഭാവന എത്രയായിരിക്കണം എന്നും, വസ്തുവിന്‍റെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഹോം ലോൺ യോഗ്യത കണക്കാക്കാൻ, വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടാൻ എന്നിവയ്ക്ക് EMI അറിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

എന്താണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും?

 • ഫ്ലാറ്റ്, നിര വീടുകള്‍, സ്വകാര്യ ഡെവലപ്പര്‍മാരുടെ അംഗീകൃത പദ്ധതികളില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാവുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങുവാന്‍ ഹോം ലോണുകൾ

 • DDA, MHADA തുടങ്ങിയ വികസന അതോറിറ്റികളില്‍ നിന്ന് വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള ഹോം ലോണുകൾ

 • നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമുള്ള ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍, വികസന അതോറിറ്റി കോളനികള്‍, സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വീടുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള ലോണുകൾ

 • ഫ്രീഹോള്‍ഡ്‌/ ലീസ് ഹോള്‍ഡ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ വികസന അതോറിറ്റി നല്‍കിയ വസ്തുവില്‍ വീടു വയ്ക്കാനുള്ള ലോണുകൾ

 • ഏതു വീടാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുവാനായി വിദഗ്ദ്ധ നിയമ/ സാങ്കേതികോപദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

 • ഭാരതത്തില്‍ എവിടെ നിന്നും ഹോം ലോൺ ലഭിക്കാന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി ബ്രാഞ്ചുകള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സേവനം

 • ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഹോം ലോണിന് AGIF നോടൊപ്പം ക്രമീകരണങ്ങൾ.

ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ഹോം ലോണുകൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള, എല്ലാ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട കസ്റ്റമേർസിന് ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ 30വരെയുള്ള ദീർഘകാല ലോണുകൾ, ടെലിസ്കോപ്പിക് റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനോടെ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ കസ്റ്റമേർസിനെ സഹായിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റേറ്റ് ഓപ്ഷന് കീഴിൽ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ 4 പതിറ്റാണ്ടിലധികമുള്ള ഹോം ഫൈനാൻസ് രംഗത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് കസ്റ്റമേർസിന്‍റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും .

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

EMI കണ്ടെത്താന്‍ താഴെപ്പറയുന്നവ ചേര്‍ക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ:

 • വായ്പ തുക: നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വായ്പ തുക ചേര്‍ക്കുക
 • വായ്പ കാലാവധി(വര്‍ഷങ്ങളില്‍): വായ്പ എത്രകാലത്തേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നു ചേര്‍ക്കുക. ദൈര്‍ഘ്യം കൂടിയ കാലാവധി നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള അര്‍ഹത മെച്ചപ്പെടുത്തും
 • പലിശ നിരക്ക് (% വര്‍ഷത്തില്‍): പലിശ നിരക്ക് ചേര്‍ക്കുക.

നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയാൻ 'ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക'

എന്താണ് ഹോം ലോൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ?

ലോൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നാൽ ലോൺ കാലയളവിൽ മുടങ്ങാതെ പണമടച്ച് കടം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഹോം ലോൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്നാൽ റീപേമെന്‍റ് തുക, പലിശയും മുതൽ തുകയും.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ലോൺ കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി, മുതൽ തുകയും അടയ്ക്കേണ്ട പലിശയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യം നൽകുന്നു. റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ വിശദമാക്കി EMI കാൽക്കുലേറ്റർ അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിളും നൽകുന്നു. എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ പലിശയുടെയും മുതലിന്‍റെയും പൂർണമായ ബ്രേക്ക്-അപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ യോഗ്യത കൂട്ടി വിവിധ റീപേമെന്‍റ് പ്ലാനുകൾ വാഗ്‍ദാനം ചെയ്യുന്നു:

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത പരമാവധി തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വിവിധ പ്ലാനുകൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

 • സ്റ്റെപ് അപ് റീ പേമെന്‍റ് ഫെസിലിറ്റി(SURF)

SURF നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തില്‍ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ തിരിച്ചടവിനുള്ള സൗകര്യം നല്‍കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്കുള്ള വായ്പ സ്വീകരിക്കാവുന്നതും, കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള EMI ആദ്യവര്‍ഷങ്ങളില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് വരുമാന വര്‍ദ്ധനവനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് വേഗത്തിലാക്കാം.

 • ഫ്ലെക്സിബിള്‍ ലോണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ് പ്ലാന്‍(FLIP)

FLIP നിങ്ങളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള കഴിവ് വായ്പ കാലയളവില്‍ മാറുകയാണെങ്കില്‍ അതിനനുസരിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. ആദ്യ കാലയളവില്‍ EMI കൂടുതലും പിന്നീട് വരുമാനമാനുസരിച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ്‌ ലോണിന്റെ ഘടന.

 • വായ്പാവിഹിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള EMI

നിങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ വായ്പ തുകയുടെ അവസാന ഗഡു ലഭിക്കുന്നതുവരെ ലോണിന്‍റെ പലിശ അടച്ചാല്‍ മതിയാകും. പിന്നീട് EMI അടയ്ക്കാം. നിങ്ങള്‍ മുതല്‍ തിരിച്ചടവ് ഉടന്‍ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പ പങ്ക് വെയ്ക്കാവുന്നതും ആകെയുള്ള തുക EMI ആയി അടയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്‌.

 • പെട്ടന്നുള്ള തിരിച്ചടവു പദ്ധതി

ഈ സൗകര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ വര്‍ഷവുമുള്ള നിങ്ങളുടെ വരുമാന വര്‍ദ്ധനവനുസരിച്ച് EMI തുകയുടെ അളവും കൂട്ടുവാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. ഇതുമൂലം വായ്പ തിരിച്ചടവും വേഗത്തില്‍ തീര്‍ക്കുവാനാകും.

 • ടെലസ്കോപിക് റീ പെയ്മെന്‍റ് ഓപ്ഷന്‍

ഈ സൗകര്യം മുഖേന നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഏറ്റവും കൂടിയത് 30 വര്‍ഷം ആയി നേടാവുന്നതാണ്. അതിനര്‍ത്ഥം മെച്ചപ്പെട്ട വായ്പ തുകയ്ക്കുള്ള അര്‍ഹത, കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള EMIയോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ EMI കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയുടെ EMI അടങ്കല്‍ കണക്കുകൂട്ടുക!

കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് EMI എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഓൺലൈൻ ഹോം ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് സൗകര്യപ്രദമായി ഹോം ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

എന്താണ് പ്രീ-അപ്രൂവ്‍ഡ് ഹോം ലോൺ?

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോണിന്‍റെ സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലോണിന് പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ ആണ് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോൺ. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഓണ്‍ ലൈനായി ഒരു ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുക എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപേക്ഷിക്കൂ ഓൺലൈൻ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

ഹോം ലോണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഹോം ലോണ്‍ അമോര്‍ട്ടൈസേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍

വർഷംഓപ്പണിങ്ങ് ബാലന്‍സ്EMI*12ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കുന്ന പലിശഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കുന്ന മുതല്‍ക്ലോസിംഗ് ബാലന്‍സ്
125,00,0002,27,2181,65,63261,58724,38,413
224,38,4132,27,2181,61,37665,84223,72,571
323,72,5712,27,2181,56,82770,39223,02,180
423,02,1802,27,2181,51,96375,25522,26,924
522,26,9242,27,2181,46,76380,45521,46,469
621,46,4692,27,2181,41,20486,01420,60,455
720,60,4552,27,2181,35,26191,95819,68,497
819,68,4972,27,2181,28,90798,31218,70,186
918,70,1862,27,2181,22,1141,05,10417,65,081
1017,65,0812,27,2181,14,8511,12,36716,52,714
1116,52,7142,27,2181,07,0871,20,13115,32,583
1215,32,5832,27,21898,7871,28,43214,04,152
1314,04,1522,27,21889,9131,37,30612,66,846
1412,66,8462,27,21880,4251,46,79311,20,053
1511,20,0532,27,21870,2821,56,9369,63,118
169,63,1182,27,21859,4391,67,7797,95,338
177,95,3382,27,21847,8461,79,3726,15,966
186,15,9662,27,21835,4521,91,7664,24,199
194,24,1992,27,21822,2022,05,0172,19,183
202,19,1832,27,2188,0362,19,1830

ഹോം ലോൺ FAQ

EMI എന്നാല്‍ 'ഓരോ മാസവും തുല്യമായി വിഭജിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട തുക'യാണ്. ഈ തുക ലോണ്‍ തുക തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങള്‍ ഓരോ മാസവും ഒരു കൃത്യമായ തീയതിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. EMI യില്‍ നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ തുകയും, പലിശ തുകയും അടങ്ങിയിരിക്കും. ആദ്യ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പലിശത്തുക കൂടുതലും ലോണ്‍ തുക കുറവുമായിരിക്കും, എന്നാല്‍ ലോണിന്‍റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ലോണ്‍ തുകയായിരിക്കും പലിശത്തുകയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍.

ഹോം ലോണിനുള്ള EMI കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു-

നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പേമെന്‍റുകൾ അനായാസം നടത്താം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിനും ലോൺ സർവ്വീസിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ടൂളാണ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

EMI കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ വളരെ ലളിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്. നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും:

a. ലോൺ തുക
b. പലിശ നിരക്ക്
c. കാലയളവ്

ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോ മാസവും ഹോം ലോൺ ദാതാവിന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ കണക്കാക്കും. ഹോം ലോണിനുള്ള ചില EMI കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ മുഴുവൻ ലോൺ കാലയളവിലും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പലിശയും മുതൽ തുകയും വിശദമായി നൽകുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടി തിരയലിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലോൺ EMI, കാലയളവ് എന്നിവ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ശരിയായ ഹോം ലോൺ തുകയിൽ എത്താൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തിരയലിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഓൺലൈൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എവിടെ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരിയായ ഹോം ലോൺ തുക, EMI- കൾ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തവണ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിന്‍റെ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകൾ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു ഡെവലപ്പറില്‍ നിന്ന് ഒരു നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു റെഡി പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയോ വാങ്ങുന്നതിനോ, റീസെയില്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി വാങ്ങുന്നതിനോ, ഒരു പ്ലോട്ടില്‍ ഒരു ഹൗസിങ്ങ് യൂണിറ്റ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയും, ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപുലീകരണങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയും, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ലോണ്‍ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഹോം ലോണുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, വേഗത്തിലുള്ള ലോണ്‍ പ്രോസസ്സിംഗ്, ആകര്‍ഷകമായ പലിശ നിരക്കുകള്‍, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകള്‍, ലളിതവും തടസ്സരഹിതവുമായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണ്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

4 വേഗത്തിലും ലളിതവുമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കാം:
1. സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക/രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
2. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
3. പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കുക
4. ലോണ്‍ അപ്രൂവല്‍ നേടുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോം ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ https://portal.hdfc.com/ സന്ദർശിക്കുക!.

നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും റീപേമെന്‍റ് ശേഷിയും അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത നിർണയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രായം, യോഗ്യത, ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വരുമാനം (ഉണ്ടെങ്കിൽ), ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും, സമ്പാദ്യ ചരിത്രം, തൊഴിലിന്‍റെ സ്ഥിരത, തുടർച്ച എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

ഭാവിയില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്നായി,നിങ്ങള്‍ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുതന്നെ ഒരു ഹോം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവോ കെട്ടിടമോ വാങ്ങാനോ നിര്‍മ്മിക്കാനോ തീരുമാനിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനാകും.

ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള മാസം മുതൽ EMIആരംഭിക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവകകൾക്കുള്ള ലോണിന്, മുഴുവൻ ലോണും വിതരണം ചെയ്തതിനുശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ EMI ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വിതരണം ലഭിച്ചാലുടൻ അവരുടെ EMI കൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, തുടർന്നുള്ള ഓരോ വിതരണത്തിനും അനുസരിച്ച് EMI കൾ ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കും. പുനർവിൽപ്പന കേസുകൾക്ക്, മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും ഒന്നിച്ച് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, മൊത്തം ലോണിനുള്ള EMI, വിതരണം ചെയ്ത മാസത്തിന് തുടർന്നുള്ള മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്

ഞങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വായ്പ ചെലവഴിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ തുക മുഴുവനായോ തവണകളായോ നല്‍കുന്നതാണ്. തവണകള്‍ സാധാരണമായി മൂന്നില്‍ കൂടാറില്ല. ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വായ്പാ തവണകള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി അനുസരിച്ചു നല്കുന്നതാണ്‌. ഈ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പര്‍ ആയിരിക്കില്ല. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പോലെ നിര്‍മ്മാണം തുടരാതെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലയില്‍ വായ്പ്പാ പണം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പറുമായി ഒരു കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക.

ലോണ്‍ തുകയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മൊത്തം പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ചിലവിന്‍റെ 10-25% 'സ്വന്തം സംഭാവന' എന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയുടെ ചിലവിന്‍റെ 75 മുതല്‍ 90% വരെ എന്താണ് ഹോം ലോണ്‍ എന്ന നിലയില്‍. നിര്‍മ്മാണം, ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, ഹോം എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ലോണുകള്‍ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍ 75 മുതല്‍ 90% വരെ നിര്‍മ്മാണം/മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍/എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യാനാവും.

ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹോം ലോൺ പ്രൊഡക്ടുകൾ സാധാരണയായി ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: ഹോം ലോണുകൾ‌: ഇവ ലഭ്യമായ ലോണുകളാണ്:

1.. അംഗീകൃത പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡവലപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റ്, റോ ഹൗസ്, ബംഗ്ലാവ് എന്നിവ വാങ്ങൽ;

2.വികസന അതോറിറ്റികളായ ഡി‌ഡി‌എ, എം‌എച്ച്എ‌ഡി‌എ, നിലവിലുള്ള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡവലപ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റി സെറ്റിൽമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഹോം ലോണുകൾ;

3.ഫ്രീഹോള്‍ഡ്‌/ ലീസ് ഹോള്‍ഡ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ വികസന അതോറിറ്റി നല്‍കിയ വസ്തുവില്‍ വീടു വയ്ക്കാനുള്ള ലോണുകൾ

പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ: നേരിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിൽപ്പന ഇടപാട് വഴി ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റൊരു ബാങ്ക് / ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ കൈമാറുന്നതിനും പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ ലഭ്യമാണ്.

ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ: മറ്റൊരു ബാങ്ക്/ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഹോം ലോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു .

ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോൺ: ടൈലിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, ഇന്‍റേണൽ / എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലാസ്റ്റർ, പെയിന്‍റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള (ഘടന/കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ മാറ്റാതെ) ലോൺ ആണിത്.

ഹോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ലോൺ: അധിക മുറികളും ഫ്ലോറുകളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിചേർക്കുന്നതിനുള്ള ലോൺ ആണിത്.

ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണുകൾ: വിവാഹം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണം, ഡെറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് (ഊഹക്കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴികെ) ലഭിക്കുന്ന ലോണുകൾ.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ (LAP): ഇത് പൂർണ്ണമായും പണികഴിപ്പിച്ച, ഫ്രീഹോൾഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള: വിവാഹം, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ പോലുള്ള വ്യക്തിഗത, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ (ഊഹക്കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലോൺ ആണ്). മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിലവിലെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ (LAP) എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എച്ചി ഡി എഫ് സി നിർമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ലോൺ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ തവണകളും 'ഭാഗികം' അല്ലെങ്കിൽ 'തുടർന്നുള്ള' വിതരണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

അതെ, ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകമായതിനേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകമായ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾ ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉടമയോ / സഹ ഉടമയോ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണിനായുള്ള അപേക്ഷകനോ / സഹ അപേക്ഷകനോ ആയിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ ലോണിനായി, ഇൻ-പ്രിൻസിപ്പൽ അംഗീകാരമുള്ള പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോണിന് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സാധാരണയായി, മുൻകൂട്ടി അംഗീകരിച്ച ലോണുകൾ പ്രോപ്പർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ എടുക്കും, കൂടാതെ ലോൺ അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതുമാണ്.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനായി, ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി വിവിധ രീതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ECS (ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം) ഉപയോഗിച്ച് തവണകള്‍ അടയ്ക്കാനായി നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ ഏര്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ മാസത്തവണകള്‍ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ ദാതാവില്‍ നിന്നോ, നിങ്ങളുടെ ശമ്പള അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്ന് പോസ്റ്റ്‌ ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകള്‍ വഴിയോ തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

ഹോം ലോണ്‍ സാധാരണയായി ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകള്‍ (EMI) വഴിയാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതൽ, പലിശ ഘടകങ്ങൾ EMI ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പലിശ ഘടകം മുതൽ ഘടകത്തേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്, അതേസമയം ലോണിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, മുതൽ ഘടകം വളരെ വലുതായിരിക്കും.