ഹോം ലോണ്‍ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

₹.
1 ലക്ഷം 10 കോടി
1 30
0 15
25,00,000
25,56,046
50,56,046

ഈ കാല്‍ക്കുലേറ്ററുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം സഹായിക്കാനുള്ള പ്ലാനിംഗ് ടൂളുകള്‍ മാത്രമാണ്. ഇതിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ കൃത്യതയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അവ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്നില്ല.
NRIകൾ മൊത്തം വരുമാനം നൽകണം.

ഹോം ലോണ്‍ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ EMI എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹോം ലോണിനുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എച്ച് ഡി എഫ് സി ഒരു ലക്ഷത്തിന് ₹741 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന EMI വഴിയും പലിശ നിരക്കുകള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 8.10%* മുതല്‍ തുടങ്ങുന്ന ഫ്ലെക്സിബിള്‍ റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളും ടോപ്-അപ് ലോണും വഴി ഹോം ലോണുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും നീണ്ട റീപേമെന്‍റ് കാലയളവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഹോം ലോൺ EMI എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ EMI ഉള്ളതിനാൽ, എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന് ഇണങ്ങുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാവുന്ന ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് അടയ്ക്കേണ്ട EMI കണക്കാക്കുക.

എന്താണ് ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ?

ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതായത്. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ EMI. അനായാസമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ വീട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ടൂളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഹോം ലോൺ EMI?

EMI എന്നാല്‍ കൃത്യമായി വിഭജിച്ച മാസത്തവണകളാണ്. ഇതില്‍ നിങ്ങള്‍ ഭവന വായ്പയില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള മുതല്‍ തുകയും പലിശ തുകയും ഉള്‍പ്പെടും. കൂടിയത് 30 വര്‍ഷം വരെയുള്ള കാലാവധിയുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് EMI തുകയില്‍ സഹായകരമായ കുറവ് വരുത്തും.

വിശദീകരണം: ലോണിലെ EMI എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

EMI കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് -

P x R x (1+R)^N / [(1+R)^N-1] ഇവിടെ-

P = പ്രിൻസിപ്പൽ ലോൺ തുക

N = ലോൺ കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ

R = പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്ക്

നിങ്ങളുടെ ലോണിലെ പലിശ നിരക്ക് (R) പ്രതിമാസം കണക്കാക്കുന്നു.

R = വാർഷിക പലിശ നിരക്ക്/12/100

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 7.2% ആണെങ്കിൽ ₹ = 7.2/12/100 = 0.006

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തി 120 മാസം (10 വർഷം) കാലയളവിൽ 7.2% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ₹10,00,000 ലോൺ ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ EMI താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം കണക്കാക്കും:

EMI= ₹10,00,000 * 0.006 * (1 + 0.006)120 / ((1 + 0.006)120 - 1) = ₹11,714.

അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക ₹11,714 * 120 = ₹14,05,703 ആയിരിക്കും. മുതൽ ലോൺ തുക ₹10,00,000, പലിശ തുക ₹4,05,703 ആയിരിക്കും

ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് മാനുവലായി EMI കണക്കാക്കുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്നതാകാം.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ലോൺ EMI എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കും.

EMI കണക്കാക്കുന്നത് വീടു വാങ്ങുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ EMI കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് EMI യില്‍ എത്ര തുക അടയ്ക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ആശയം നല്‍കുന്നു. ഇതുവഴി ഓരോ മാസവും ഹൗസിംഗ് ലോണിലേക്ക് എത്ര തുക കൃത്യമായി ചേരുന്നു എന്നറിയാന്‍ കഴിയുന്നു. ഇത് വായ്പ തുക കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംഭാവന എത്രയായിരിക്കണം എന്നും, വസ്തുവിന്‍റെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഹോം ലോൺ യോഗ്യത കണക്കാക്കാൻ, വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടാൻ എന്നിവയ്ക്ക് EMI അറിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

എന്താണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും?

 • ഫ്ലാറ്റ്, നിര വീടുകള്‍, സ്വകാര്യ ഡെവലപ്പര്‍മാരുടെ അംഗീകൃത പദ്ധതികളില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാവുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങുവാന്‍ ഹോം ലോണുകൾ

 • DDA, MHADA തുടങ്ങിയ വികസന അതോറിറ്റികളില്‍ നിന്ന് വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള ഹോം ലോണുകൾ

 • നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമുള്ള ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍, വികസന അതോറിറ്റി കോളനികള്‍, സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വീടുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള ലോണുകൾ

 • ഫ്രീഹോള്‍ഡ്‌/ ലീസ് ഹോള്‍ഡ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ വികസന അതോറിറ്റി നല്‍കിയ വസ്തുവില്‍ വീടു വയ്ക്കാനുള്ള ലോണുകൾ

 • ഏതു വീടാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുവാനായി വിദഗ്ദ്ധ നിയമ/ സാങ്കേതികോപദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

 • ഭാരതത്തില്‍ എവിടെ നിന്നും ഹോം ലോൺ ലഭിക്കാന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി ബ്രാഞ്ചുകള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സേവനം

 • ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഹോം ലോണിന് AGIF നോടൊപ്പം ക്രമീകരണങ്ങൾ.

ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ഹോം ലോണുകൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള, എല്ലാ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട കസ്റ്റമേർസിന് ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ 30വരെയുള്ള ദീർഘകാല ലോണുകൾ, ടെലിസ്കോപ്പിക് റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനോടെ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ കസ്റ്റമേർസിനെ സഹായിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റേറ്റ് ഓപ്ഷന് കീഴിൽ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ 4 പതിറ്റാണ്ടിലധികമുള്ള ഹോം ഫൈനാൻസ് രംഗത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് കസ്റ്റമേർസിന്‍റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും .

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

EMI കണ്ടെത്താന്‍ താഴെപ്പറയുന്നവ ചേര്‍ക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ:

 • വായ്പ തുക: നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വായ്പ തുക ചേര്‍ക്കുക
 • വായ്പ കാലാവധി(വര്‍ഷങ്ങളില്‍): വായ്പ എത്രകാലത്തേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നു ചേര്‍ക്കുക. ദൈര്‍ഘ്യം കൂടിയ കാലാവധി നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള അര്‍ഹത മെച്ചപ്പെടുത്തും
 • പലിശ നിരക്ക് (% വര്‍ഷത്തില്‍): പലിശ നിരക്ക് ചേര്‍ക്കുക.

നിലവിലെ ലോൺ പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയാൻ 'ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്താണ് ഹോം ലോൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ?

ലോൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നാൽ ലോൺ കാലയളവിൽ മുടങ്ങാതെ പണമടച്ച് കടം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഹോം ലോൺ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്നാൽ റീപേമെന്‍റ് തുക, പലിശയും മുതൽ തുകയും.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ലോൺ കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി, മുതൽ തുകയും അടയ്ക്കേണ്ട പലിശയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യം നൽകുന്നു. റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ വിശദമാക്കി EMI കാൽക്കുലേറ്റർ അമോർട്ടൈസേഷൻ ടേബിളും നൽകുന്നു. എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹോം ലോൺ കാൽക്കുലേറ്റർ പലിശയുടെയും മുതലിന്‍റെയും പൂർണമായ ബ്രേക്ക്-അപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ യോഗ്യത കൂട്ടി വിവിധ റീപേമെന്‍റ് പ്ലാനുകൾ വാഗ്‍ദാനം ചെയ്യുന്നു:

വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഹോം ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി വിവിധ തിരിച്ചടവ് പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • സ്റ്റെപ് അപ് റീ പേമെന്‍റ് ഫെസിലിറ്റി(SURF)

SURF നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തില്‍ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ തിരിച്ചടവിനുള്ള സൗകര്യം നല്‍കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്കുള്ള വായ്പ സ്വീകരിക്കാവുന്നതും, കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള EMI ആദ്യവര്‍ഷങ്ങളില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് വരുമാന വര്‍ദ്ധനവനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് വേഗത്തിലാക്കാം.

 • ഫ്ലെക്സിബിള്‍ ലോണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റ് പ്ലാന്‍(FLIP)

FLIP നിങ്ങളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള കഴിവ് വായ്പ കാലയളവില്‍ മാറുകയാണെങ്കില്‍ അതിനനുസരിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. ആദ്യ കാലയളവില്‍ EMI കൂടുതലും പിന്നീട് വരുമാനമാനുസരിച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ്‌ ലോണിന്റെ ഘടന.

 • വായ്പാവിഹിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള EMI

നിങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ വായ്പ തുകയുടെ അവസാന ഗഡു ലഭിക്കുന്നതുവരെ ലോണിന്‍റെ പലിശ അടച്ചാല്‍ മതിയാകും. പിന്നീട് EMI അടയ്ക്കാം. നിങ്ങള്‍ മുതല്‍ തിരിച്ചടവ് ഉടന്‍ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പ പങ്ക് വെയ്ക്കാവുന്നതും ആകെയുള്ള തുക EMI ആയി അടയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്‌.

 • പെട്ടന്നുള്ള തിരിച്ചടവു പദ്ധതി

ഈ സൗകര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ വര്‍ഷവുമുള്ള നിങ്ങളുടെ വരുമാന വര്‍ദ്ധനവനുസരിച്ച് EMI തുകയുടെ അളവും കൂട്ടുവാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. ഇതുമൂലം വായ്പ തിരിച്ചടവും വേഗത്തില്‍ തീര്‍ക്കുവാനാകും.

 • ടെലസ്കോപിക് റീ പെയ്മെന്‍റ് ഓപ്ഷന്‍

ഈ സൗകര്യം മുഖേന നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഏറ്റവും കൂടിയത് 30 വര്‍ഷം ആയി നേടാവുന്നതാണ്. അതിനര്‍ത്ഥം മെച്ചപ്പെട്ട വായ്പ തുകയ്ക്കുള്ള അര്‍ഹത, കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ള EMIയോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ EMI കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയുടെ EMI അടങ്കല്‍ കണക്കുകൂട്ടുക!

EMI അടങ്കല്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സ്വച്ഛതയിലിരുന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഹോം ലോണ്‍സ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓണ്‍ ലൈനായി ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്താണ് പ്രീ-അപ്രൂവ്‍ഡ് ഹോം ലോൺ?

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോൺ സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോൺ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന ലോണിന് തത്വത്തിൽ അപ്രൂവൽ നൽകുന്നതാണ്.

എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ ഹോം ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക, ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

ഹോം ലോണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഹോം ലോണ്‍ അമോര്‍ട്ടൈസേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍

വർഷംഓപ്പണിങ്ങ് ബാലന്‍സ്EMI*12ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കുന്ന പലിശഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കുന്ന മുതല്‍ക്ലോസിംഗ് ബാലന്‍സ്
125,00,0002,52,8022,00,59052,21224,47,788
224,47,7882,52,8021,96,20056,60223,91,185
323,91,1852,52,8021,91,44161,36123,29,824
423,29,8242,52,8021,86,28266,52022,63,304
522,63,3042,52,8021,80,68972,11321,91,191
621,91,1912,52,8021,74,62778,17621,13,015
721,13,0152,52,8021,68,05484,74820,28,267
820,28,2672,52,8021,60,92991,87419,36,393
919,36,3932,52,8021,53,20499,59818,36,795
1018,36,7952,52,8021,44,8301,07,97217,28,823
1117,28,8232,52,8021,35,7531,17,05016,11,773
1216,11,7732,52,8021,25,9111,26,89114,84,883
1314,84,8832,52,8021,15,2431,37,55913,47,323
1413,47,3232,52,8021,03,6781,49,12511,98,199
1511,98,1992,52,80291,1401,61,66210,36,536
1610,36,5362,52,80277,5481,75,2548,61,282
178,61,2822,52,80262,8131,89,9896,71,293
186,71,2932,52,80246,8402,05,9624,65,330
194,65,3302,52,80229,5232,23,2792,42,051
202,42,0512,52,80210,7512,42,0510

ഹോം ലോൺ FAQ

EMI എന്നാല്‍ 'ഓരോ മാസവും തുല്യമായി വിഭജിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട തുക'യാണ്. ഈ തുക ലോണ്‍ തുക തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങള്‍ ഓരോ മാസവും ഒരു കൃത്യമായ തീയതിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. EMI യില്‍ നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ തുകയും, പലിശ തുകയും അടങ്ങിയിരിക്കും. ആദ്യ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പലിശത്തുക കൂടുതലും ലോണ്‍ തുക കുറവുമായിരിക്കും, എന്നാല്‍ ലോണിന്‍റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ലോണ്‍ തുകയായിരിക്കും പലിശത്തുകയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍.

ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാസത്തിന് ശേഷം EMI ആരംഭിക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള ലോണുകൾക്ക് EMI സാധാരണയായി പൂർണ്ണമായ ഹോം ലോൺ വിതരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ കസ്റ്റമേർസിന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിതരണം ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ EMI ആരംഭിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, തുടർന്നുള്ള ഓരോ വിതരണത്തിനും അനുപാതമായി അവരുടെ EMIകൾ വർദ്ധിക്കും. റീസെയിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും ഒറ്റത്തവണയായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, മൊത്തം ലോൺ തുകയിൽ EMI വിതരണത്തിന്‍റെ മാസം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്

ഹോം ലോണിനുള്ള EMI കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു-

നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പേമെന്‍റുകൾ അനായാസം നടത്താം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിനും ലോൺ സർവ്വീസിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ടൂളാണ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

EMI കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ വളരെ ലളിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്. നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും:

a. ലോൺ തുക
b. പലിശ നിരക്ക്
c. കാലയളവ്

ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഓരോ മാസവും ഹോം ലോൺ ദാതാവിന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് EMI കാൽക്കുലേറ്റർ കണക്കാക്കും. ഹോം ലോണിനുള്ള ചില EMI കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ മുഴുവൻ ലോൺ കാലയളവിലും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പലിശയും മുതൽ തുകയും വിശദമായി നൽകുന്നു.

പ്രോപ്പർട്ടി തിരയലിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലോൺ EMI, കാലയളവ് എന്നിവ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ശരിയായ ഹോം ലോൺ തുകയിൽ എത്താൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തിരയലിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഓൺലൈൻ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എവിടെ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശരിയായ ഹോം ലോൺ തുക, EMI- കൾ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തവണ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിന്‍റെ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകൾ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ നേടാനും മുംബൈ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ< /a6>, ജയ്പൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിലെ പലിശയുടെ പ്രതിമാസ പേമെന്‍റാണ് പ്രീ-EMI. ലോണിന്‍റെ മുഴുവൻ ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ തുക അടയ്ക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലോൺ കാലയളവ് - EMI (പ്രിൻസിപ്പൽ, പലിശ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു) പേമെന്‍റുകൾ - പ്രീ-EMI ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ലോൺ പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ.

അതെ. നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം.

ഹോം ലോണ്‍ സാധാരണയായി ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്‍റുകള്‍ (EMI) വഴിയാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതൽ, പലിശ ഘടകങ്ങൾ EMI ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പലിശ ഘടകം മുതൽ ഘടകത്തേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്, അതേസമയം ലോണിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, മുതൽ ഘടകം വളരെ വലുതായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനായി, ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി വിവിധ രീതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നോൺ-റസിഡന്‍റ് (എക്സ്‍റ്റേണൽ) അക്കൗണ്ട് / നോൺ-റസിഡന്‍റ് (ഓർഡിനറി) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ECS (ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം) മുഖേന തവണകൾ അടയ്ക്കാൻ ബാങ്കിന് സ്ഥായിയായ നിർദ്ദേശം നൽകാം. ക്യാഷ് പേമെന്‍റ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

പേമെന്‍റ് വൈകിയതിനും ചെക്ക് ബൗൺസായതിനുമുള്ള പെനാൽറ്റി വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രോഡക്ട് പേജിലെ വിവരങ്ങൾ കാണുക

ഡെവലപ്പറില്‍ നിന്ന് നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ റെഡി പ്രോപ്പര്‍ട്ടി വാങ്ങുന്നതിനും, റീസെയില്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി വാങ്ങുന്നതിനും, ഒരു പ്ലോട്ടില്‍ ഒരു ഹൗസിങ്ങ് യൂണിറ്റ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും, ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ലോണ്‍ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ഹോം ലോണുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു. എന്താണ് ഹോം ലോൺ എന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, വേഗത്തിലുള്ള ലോണ്‍ പ്രോസസ്സിംഗ്, ആകര്‍ഷകമായ പലിശ നിരക്കുകള്‍, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകള്‍, ലളിതവും തടസ്സരഹിതവുമായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോണ്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ലോൺ തുകയെ ആശ്രയിച്ച് മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടി ചെലവിന്‍റെ 10-25% 'സ്വന്തം സംഭാവന' ആയി നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി ചെലവിന്‍റെ 75 മുതൽ 90% വരെയാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ആയി ലഭിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണം, വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഭവന വിപുലീകരണ ലോൺ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിർമ്മാണം/മെച്ചപ്പെടുത്തൽ/വിപുലീകരണ എസ്റ്റിമേറ്റിന്‍റെ 75 മുതൽ 90% വരെ ഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വേഗത്തിലുള്ളതും എളുപ്പത്തിലുള്ളതുമായ 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹോം ലോൺ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കാം:
1. സൈൻ അപ്പ് / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
2. ഹോം ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
3. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
4. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കുക
5. ലോണ്‍ അപ്രൂവല്‍ നേടുക

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഹോം ലോണിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ https://portal.hdfc.com/ സന്ദർശിക്കുക!.

എച്ച് ഡി എഫ് സി നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും അനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രായം, യോഗ്യത, ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വരുമാനം (ഉണ്ടെങ്കിൽ), ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും, സമ്പാദ്യ ചരിത്രം, തൊഴിലിന്‍റെ സ്ഥിരത, തുടർച്ച എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ ലോണിനായി, ഇൻ-പ്രിൻസിപ്പൽ അംഗീകാരമുള്ള പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോണിന് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സാധാരണയായി, പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലോണുകൾ പ്രോപ്പർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എടുക്കുന്നത്, അവ ലോൺ അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്.

നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എച്ചി ഡി എഫ് സി നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ലോൺ തവണകളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിതരണം ചെയ്ത ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റും 'പാർട്ട്' അല്ലെങ്കിൽ 'തുടർന്നുള്ള' വിതരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന തരം ഹോം ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിൽ ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്:

ഹോം ലോൺ

ഇവ ലഭ്യമാക്കിയ ലോണുകളാണ്:

1. അംഗീകൃത പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡവലപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റ്, റോ ഹൗസ്, ബംഗ്ലാവ് എന്നിവ വാങ്ങൽ;

2.വികസന അതോറിറ്റികളായ DDA, MHADA, നിലവിലുള്ള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡവലപ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റി സെറ്റിൽമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഹോം ലോണുകൾ;

3.ഫ്രീഹോള്‍ഡ്‌/ ലീസ് ഹോള്‍ഡ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ വികസന അതോറിറ്റി നല്‍കിയ വസ്തുവില്‍ വീടു വയ്ക്കാനുള്ള ലോണുകൾ

പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ

നേരിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിൽപ്പന ഇടപാട് വഴി ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റൊരു ബാങ്ക് / ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ

മറ്റൊരു ബാങ്ക് / ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഹോം ലോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോണുകൾ

ഹൗസ് റിനോവേഷൻ ലോൺ ടൈലിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, ഇന്‍റേണൽ / എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലാസ്റ്റർ, പെയിന്‍റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള (ഘടന/കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ മാറ്റാതെ) ലോൺ ആണിത്.

വീട് വലുതാക്കുവാനുള്ള ലോൺ

അധിക മുറികൾ, ഫ്ലോറുകൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട് വിപുലീകരിക്കുകയോ സ്ഥലം ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലോൺ ആണിത്.