എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലെ കരിയർ

Video Image

എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഹൃദയം എന്നത് ഈ സംഘടനയെ നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കികൊണ്ട്, അവരുടെ കരിയര്‍ വികസനത്തിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. വലിയ അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനാകും, എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നത് ഏറെ പ്രചോദിതരായ പ്രൊഫെഷനുകള്‍ ഉള്ള കുറഞ്ഞ എമ്പ്ലോയി ടേണ്‍ ഓവര്‍ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്‌.

നിങ്ങള്‍ ഒരു യുവത്വമുള്ള, വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള, കഴിവുകളുള്ള,വിജയ ത്വരയുള്ള, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ച വ്യക്തിയാണങ്കില്‍,നിങ്ങള്‍ക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ വളര്‍ച്ചാ യാത്രയില്‍ പങ്കുചേരാനാകും.

എന്തുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി?

രാജ്യത്തെ പ്രീമിയർ ഹൗസിങ് ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനം

കഴിഞ്ഞ 41 വര്‍ഷത്തിലുടനീളം സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന ഉയര്‍ന്ന വളര്‍ച്ചാനിരക്കും അത് കമ്പനിയിലൂടെ വളര്‍ന്ന് വളരുന്ന യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വിപുലമായ പഠന അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു

ആര്‍ജ്ജവം, ഒത്തൊരുമ, പ്രതിബദ്ധത, ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങളിലെ ഉത്കൃഷ്ടത എന്നിങ്ങനെ തുറന്നതും വിപുലവുമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ഞങ്ങള്‍ മൂല്യം കല്പിക്കുന്നു.

'പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പഠിക്കുക' എന്ന തത്വചിന്തയിലൂടെ തീരുമാന ശേഷിയും നൈപുണ്യ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ദീര്‍ഘകാല അഭിവൃദ്ധിയില്‍ ശ്രേദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ

ഒഴിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ

ഒഴിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

ചാറ്റ് ചെയ്യാം!